Živnostenské podnikanie
Živnosť je najčastejšie využívaným druhom oprávnenia na podnikanie. Živnostník je osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe základe živnostenského oprávnenia, resp. živnostenského listu. Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní definuje 3 základné druhy živností:
  • Voľné živnosti - podnikateľ musí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktorými sú: vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Pri voľných živnostiach sa nevyžaduje splnenie podmienky odbornej spôsobilosti.
  • Remeselné živnosti - prehľad a obsahová náplň remeselných živností sú uvedené v prílohe č. 1 živnostenského zákona. Na prevádzkovanie remeselných živností je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru. Ak podnikateľ nespĺňa podmienku vyučenia v odbore, môže preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom, resp. na základe získaného vzdelania a praxe (§ 22 živnostenského zákona), vďaka čomu môžu osoby aj s dlhoročnou praxou získať živnostenské oprávnenie v prípade chýbajúceho vzdelania. Ak podnikateľ nesplní podmienku odbornej spôsobilosti ani náhradným spôsobom, remeselnú živnosť môže prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
  • Viazané živnosti - sú uvedené v prílohe č. 2 živnostenského zákona. Ide o špecifický okruh činností, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti podľa § 21 a 22 živnostenského zákona. Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie viazaných živností je upravený osobitnými predpismi alebo uvedený priamo pri týchto živnostiach v prílohe č. 2. Ak podnikateľ nespĺňa odbornú spôsobilosť, môže splniť túto podmienku prostredníctvom funkcie zodpovedného zástupcu, ktorý zodpovedá za odborné vykonávanie živnosti (s výnimkou, ak podľa osobitného predpisu možno odbornú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa).
Založenie živnosti cez internet
Živnosť je možné založiť priamo alebo prostredníctvom inej osoby. Ohlásiť voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť je možné osobne na Okresnom úrade - odbore živnostenského podnikania alebo elektronicky. Pri založení živnosti cez internet nie je potrebné navštíviť okresný úrad. Výhodou založenia živnosti online sú aj nižšie poplatky, resp. žiadne poplatky v prípade voľných živností.

Pre založenie živnosti cez internet je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku čipových kariet a platné certifikáty.
Používanie elektronickej schránky
Podľa zákona č. 305/2013 o e-Governmente sa elektronická schránka zriaďuje pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. Elektronická schránka je zriadená na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Prihlásiť sa do e-schránky je možné prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID). Pre plnohodnotné využívanie e-schránky je potrebná jej aktivácia na doručovanie. Ak schránka nie je aktivovaná na doručovanie, je možné z nej len odosielať správy. Odpovede na žiadosti z neaktivovanej schránky sú doručené poštou. E-schránka umožňuje aj nastaviť zasielanie notifikácií na email.

Zákonom definované subjekty, napr. právnické osoby zapísané v obchodnom registri majú e-schránku povinne aktivovanú na elektronické doručovanie. Živnostník zatiaľ nemá povinnosť mať e-schránku aktivovanú na elektornické doručovanie. Na druhej strane, živnostník registrovaný pre daň z príjmov má povinnosť komunikovať s daňovým uradom elektronicky.
Registrácia do Zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a na Daňovom úrade
Pri zakladaní živnosti online nahlási okresný úrad vznik SZČO do Zdravotnej poisťovne a na Daňový úrad, ktorý živnostníkovi do niekoľkých dní pridelí Daňové Identifikačné Číslo (DIČ).
Daňové priznanie
Živnostník podáva daňové priznanie v závislosti od toho, pre akú daň je zaregistrovaný. Napríklad ak je zaregistrovaný pre daň z príjmov fyzickej osoby a daň z pridanej hodnoty, je povinný podávať samostatné daňové priznanie pre každú z týchto daní. Živnostníci majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom, resp. s finančnou správou elektronicky. Pre elektronickú komunikáciu je potrebné sa zaregistrovať na webe finančnej správy.


Živnostenské podnikanie
2023 Živnosť